24 lipca 2017

Tematyka i obszary prac dyplomowych

 

 

 

 

Imię i nazwisko promotora Tematyka i obszary badawcze prac magisterskich
dr hab. Alicja Kuczyńska, Prof. UZ Propozycje obszarów badan w ramach prac magisterskich to problematyka bliskich związków, płciowości ( w tym kobiecości / męskości, wspólnotowości /sprawczości) i seksualności oraz komunikacji niewerbalnej.

(dotyczy studiów stacjonarnych)

Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski Problemem centralnym seminarium będą psychologiczne konsekwencje koncentracji na własnym wyglądzie – pożytki osobiste, interpersonalne, zawodowe – u osób w różnym wieku (od dzieci do ludzi starych). Szczególnie ważne wydają się związki między koncentracją na własnym wyglądzie i dwoma lekami egzystencjalnymi – lekiem przed śmiercią i lękiem przed samotnością.

W obliczu narastającego zjawiska koncentracji na własnym wyglądzie opisane zjawiska stanowią istotne problemy społeczne.

(dotyczy tylko rekrutacji 2014/2015)

(dotyczy studiów stacjonarnych)

dr hab. Oleg Gorbaniuk, Prof. UZ
 • Badania psycholeksykalne struktury leksykonu osobowości języka polskiego (pogranicze psychologii osobowości i psychologii społecznej)
 • Wpływ zbieżności obrazu Ja z wizerunkiem marki na zachowania konsumenckie/Konstruowanie obrazu Ja przez marki (pogranicze psychologii zachowań konsumenckich, psychologii osobowości i psychologii społecznej)

(dotyczy studiów stacjonarnych)

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Prof. UZ
 • Uwarunkowania i realizacyjne słabości społecznej i edukacyjnej integracji osób z niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną);
 • Proces normalizacji sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnościami; usuwanie barier wykluczających społecznie i edukacyjnie dzieci, młodzież i dorosłe osoby z różnymi zaburzeniami, deficytami, chorobami czy niepełnosprawnościami;
 • Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami w rodzinie i szkole ogólnodostępnej; kwestia wsparcia dziecka i rodziny;
 • Podmiotowa rola rodziny w edukacji i rehabilitacji dziecka/ucznia z niepełnosprawnością i/lub o specjalnych potrzebach;
 • Praktyki społecznej stratyfikacji dzieci/uczniów w systemie edukacji; problem wyrównywania szans społecznych dzieci/uczniów pochodzących z rodzin o niskim społeczno-ekonomicznym statusie;
 • Problem opóźnień i zaburzeń w rozwoju mowy dzieci/uczniów; ich wpływ na funkcjonowanie dziecka/ucznia w szkole i grupie rówieśniczej, jego relacje społeczne itp.

(nie dotyczy rekrutacji 2016/2017)

dr hab. Tatiana Ronginska, Prof. UZ Tematyka seminarium magisterskiego:

Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej

Tematyka szczegółowa:

 • Diagnostyka indywidualnych zasobów jednostki w kontekście cech przy­datności za­wo­dowej;
 • Profilaktyki zagrożeń w miejscu pracy – stres, wypalenie zawodowe, mobbing, molestowanie seksualne, zachowania autodestrukcyjne;
 • Indywidualne strategii radzenia sobie ze stresem w pracy;
 • Diagnostyka wczesnych objawów syndromu wypalenia zawodowego, opracowanie działań profilaktycznych; specyfika syndromu wypalenia psychicznego w zawodach narażonych na wysoki stres (służby mundurowe, Policja, Funkcjonariuszy Służby więziennej);
 • Badanie czynników ryzyka wypalenia zawodowego menedżerów na różnych szczeblach organizacyjnych; programy wsparcia psychologicznego przedsiębiorców.
 • Poczucie alienacji w strukturze syndromu wypalenia psychicznego w różnych grupach zawodowych;
 • Diagnostyka zachowań człowieka w sytuacyjnych kontekstach środowiska pracy (kontekst zadaniowy, interpersonalny, relaksacyjny).
 • Osobowościowe i sytuacyjne predyktory stylu kierowania zespołami pracy.
 • Lojalność jako psychologiczny czynnik efektywności pracy człowieka (koncepcje, pomiar lojalności).
dr hab. Iwona Grzegorzewska, Prof. UZ Temat: Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia z perspektywy psychopatologii rozwoju

Problematyka:  Poszukiwanie psychospołecznych uwarunkowań zdrowia i zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Problematyka szczegółowa: Tematyka podejmowanych prac będzie obejmować poniżej prezentowane zagadnienia. Może być rozszerzona o inne treści zaproponowane przez uczestników seminarium.

 • badania wymiarów zdrowia psychicznego, szczególnie u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
 • funkcja zasobów indywidualnych jednostki w kształtowaniu zdrowia i zaburzeń, np.: poczucia koherencji, poczucia własnej skuteczności, optymizmu, resilience i  wsparcia społecznego w utrzymywaniu zdrowia
 • analiza czynników ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego i problemów psychologicznych
 • uzależnienia substancjalne i behawioralne – czynniki ryzyka, czynniki ochronne, motywacja, proces leczenia
 • personalne, rodzinne i środowiskowe determinanty subiektywnego poczucia dobrostanu: osobowość, temperament, relacje interpersonalne, rodzinne przekazy, wsparcie, oddziaływania rodzicielskie
 • style przywiązania a dobrostan psychiczny i psychopatologia na różnych etapach życia
 • jednostka w sytuacji choroby somatycznej: wpływ choroby na pacjenta i jego rodzinę, relacje z personelem, czynniki sprzyjające zdrowieniu, humanizacja medycyny
 • funkcjonowanie i determinanty sprawców i ofiar przemocy, doświadczenia traumatyczne z dzieciństwa i ich wpływ na psychikę sprawców i ofiar
 • zaburzenia psychiczne typowe dla okresu dzieciństwa i adolescencji: autyzm, zaburzenia odżywiania, upośledzenie umysłowe, ADHD, zaburzenia lękowe, zaburzenia przywiązania
 • funkcjonowanie dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi: wyuczona bezradność, parentyfikacja, wyuczona zaradność, poziom funkcjonowania w dzieciństwie i dorosłości

Wymagania: Zaangażowanie i chęć do pracy naukowej,  zainteresowanie psychologią kliniczną, zwłaszcza  dzieci i młodzieży, gotowość do czytania literatury w języku angielskim, łatwość nawiązywania kontaktu, systematyczność. Warunkiem zaliczenia I roku jest aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, przygotowanie tematu i konspektu pracy magisterskiej, opracowanie roboczej wersji części teoretycznej i metodologicznej. W drugim roku seminarium warunkiem zaliczenia  jest  wykonanie i opracowanie badań oraz złożenie całości pracy.

(dla rekrutacji 2016/2017 i 2017/2018 tylko dla studentów stacjonarnych)

dr hab. Ludwika Wojciechowska, Prof. UZ KONTEKST RODZINNY A WZORCE EMOCJONALNO-SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA I DOBROSTAN PSYCHICZNY NA RÓŻNYCH ETAPACH ROZWOJU JEDNOSTKI

Problematyka seminarium dotyczy przemian w emocjonalno-społecznych wzorcach funkcjonowania jednostki na różnych etapach życia w powiązaniu z indywidualnym kontekstem rozwojowym, zwłaszcza zaś z doświadczeniami rodzinnymi. W ramach kontekstu rodzinnego badana będzie specyfika rodziny (rodzina pełna, rozbita, patchworkowa, partnerska) i pełnione przez jej członków role społeczne (męża, żony, matki, ojca, syna, córki, babci, dziadka, brata, siostry), poczynając od wczesnych etapów rozwoju rodziny, a na późnych etapach kończąc. W eksploracji ról rodzicielskich będą brane pod uwagę m.in. style wychowawcze, postawy rodzicielskie, wzorce uważności, style starzenia się. Aspekt rozwojowy odzwierciedlać się będzie w analizie zadań rozwojowych, kryzysów psychospołecznych, okresów przełomowych, punktualności w realizacji wyzwań, stylów przywiązania, itp. Z kolei nawiązanie do koncepcji psychologii pozytywnej będzie przejawiać się w analizie tzw. mocnych stron/cech charakteru – zarówno tych osób, które dobrze radzą sobie w życiu, jak i tych, których funkcjonowanie wskazuje na brak przystosowania społecznego. Ponadto diagnozie będzie poddawany kluczowy konstrukt psychologii pozytywnej, czyli dobrostan psychiczny, często utożsamiany z poczuciem szczęścia.

(dotyczy studiów stacjonarnych)

 prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
 • Ludzka seksualność, rozumiana jako sposób doświadczania i wyrażania siebie jako istoty płciowej;
 • Zdrowie seksualne, definiowane jako integracja biologicznych, emocjonalnych i społecznych aspektów życia seksualnego ważnych dla rozwoju osobowości, komunikacji i miłości;
 • Seksualność w cyklu życia człowieka, czynniki warunkujące prawidłowy rozwój seksualności w różnych fazach życia;
 • Orientacja i tożsamość seksualna;
 • Psychospołeczne funkcjonowanie osób żyjących z HIV/AIDS;
 • Przemoc seksualna wobec dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Uzależnienie od seksu, zaburzenia i dysfunkcje seksualne kobiet i mężczyzn (również w różnych jednostkach chorobowych);
 • Psychospołeczne seksualne funkcjonowania człowieka (komercja seksualna, handel ludźmi, nienormatywne formy zachowań seksualnych).

(dotyczy studiów stacjonarnych rekrutacji 2016/2017)

dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ Proponowana tematy prac magisterskich w roku akademickim 2019/20

 

 • Komunikacja niewerbalna
  • Skuteczność werbalnych i niewerbalnych strategii zmiany nastroju wykorzystywanych przez różnorodnie spersonifikowane roboty perswazyjne w kontekście różnic indywidualnych
  • Adekwatność gestów, a spostrzegana wiarygodność nadawcy
  • Rodzaj ekspresji mimicznej, a spostrzegana wiarygodność
  • Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania przyzwolenia na dotyk
 • Psychologia środowiskowa
  • Uwarunkowania oceny jakości środowiska zurbanizowanego (np. osiedla zamknięte/otwarte), a dyspozycyjne cechy podmiotu (orientacja życiowa, wyznawane wartości, poszukiwanie doznań, indywidualizm/kolektywizm).
  • Związki pomiędzy oceną jakości środowiska zurbanizowanego, a  poczuciem jakości życia.
  • Związki pomiędzy oceną jakości środowiska zurbanizowanego, a tendencją do działań na rzecz tego  środowiska.
  • Sytuacyjne  (poziom odczuwanego stresu, aktualny nastrój) uwarunkowania oceny jakości środowiska zurbanizowanego.

 

Do badań w tym temacie jest już zaadaptowany (w języku polskim) Kwestionariusz Oceny Jakości Środowiska PREQ Pl (Fornara, Bonaiuto, 2003). Przygotowany są  także teoretyczne założenia badań i ich procedura

 • Poza  powyższym tematem realizowane mogą być  kolejne tematy z zakresu psychologii środowiskowej:
  • Podmiotowe i kontekstualne uwarunkowania preferencji środowisk zurbanizowanych
  • Weryfikacja hipotezy sawanny Oriansa i Heerwagen (preferencja środowisk naturalnych).
  • Uwarunkowania poziomu tolerancji na stres środowiskowy
  • Cechy środowisk zurbanizowanych i niezurbanizowanych, właściwości podmiotowe, a różnice w mapach poznawczych
 • Psychologia procesów poznawczych
  • Zniekształcenia wspomnień pod wpływem sugestii
  • Postawy, a zniekształcenia  zapamiętanych wydarzeń
  • Stereotypy męskości i kobiecości a zniekształcenia pamięci zdarzeń
  • Czynniki  warunkujące  detekcję  sygnałów zagrażających
 • Psychologia kłamstwa
  • Ewolucyjnie uwarunkowana zdolność do wykrywania oszustów – weryfikacja hipotezy Cosmides i Tooby’go
  • Wpływ podmiotowych i sytuacyjnych czynników na skłonność do wykorzystywania kłamstwa w relacjach społecznych
  • Wykrywanie kłamstwa  przez kobiety i mężczyzn u potencjalnych partnerów stałych związków

(dotyczy studiów stacjonarnych)

 dr Marzanna Farnicka Obszary badań dotyczą optymalizacji i wspierania rozwoju. Problematyka ta znajduje się na pograniczu psychologii rozwoju człowieka i psychologii klinicznej (dokładnie psychopatologii rozwoju).

Szczegółowe problemy to:

 1. powstawanie pozytywnych i negatywnych efektów rozwoju, proces adaptacji rozwojowej i jego uwarunkowania (szczególnie w okresie późnego dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości);
 2. psychopatologia życia rodzinnego oraz radzenie sobie rodziny w sytuacji kryzysu (uwarunkowania, procesy, sposoby radzenia sobie);
 3. uwarunkowania i mechanizmy powstawania i utrzymywania się roli sprawcy i/lub ofiary przemocy interpersonalnej;
 4. kreatywność (jej rozwój, uwarunkowania i możliwości pomiaru) u dzieci w okresie średniego dzieciństwa.
 5. problemy akulturacji

(dotyczy studiów niestacjonarnych)

 dr Dorota Niewiedział Propozycja obszaru badawczego prac magisterskich związana jest z teoriami jakości życia człowieka w jego różnych kontekstach życia. W szczególności dotyczyć może uwarunkowań pomyślnego lub patologicznego starzenia się jednostki, stresu starzenia się, ageizmu, postaw opiekunów rodzinnych i instytucjonalnych wobec chorych starzejących się ludzi. Szczegółowe zagadnienia wiążą się z problematyką starzenia się kobiet, wdowieństwem i rodzajem więzi społecznych.

Ponadto, dodatkowy obszar badawczy, który może być eksplorowany w pracach magisterskich obejmuje:
-wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dotyczące leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi i z zaburzeniami zachowania.
– wyjaśnianie zdrowych oraz zaburzonych reakcji jednostki, jej  funkcjonowania  poznawczego i emocjonalnego w sytuacji  niemożności realizacji swoich potrzeb, celów indywidualnego i społecznego rozwoju oraz gdy nie wypełnia obowiązków związanych z rolą w danej społeczności

(dotyczy studiów niestacjonarnych)

 dr Łukasz Nikel Problematyka seminarium jest związana z psychologią kliniczną dzieci i młodzieży. W szczególności może dotyczyć takich obszarów badawczych jak: agresywne, submisyjne i asertywne postawy dzieci i młodzieży, badanie czynników mających związek z przemocą rówieśniczą, funkcjonowanie dzieci i młodzieży nieśmiałej oraz ich dobrostan psychiczny, rozwój osobowości dzieci i młodzieży, kształtowanie się przekonania o własnej skuteczności dzieci i młodzieży oraz jego związek z funkcjonowaniem w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

Tematyka prac magisterskich może być również rozszerzona o inne treści zaproponowane przez uczestników seminarium związane z psychologią kliniczną człowieka dorosłego.

(dotyczy studiów niestacjonarnych)

dr Anna Mróz Problematyka z zakresu normy i zaburzeń w przebiegu procesów rozwojowych u nastolatków i osób dorosłych (z możliwymi uwarunkowaniami w dzieciństwie):

1. Formowanie tożsamości (od adolescencji przez dorosłość) jako subiektywny proces nadawania znaczeń, budowania hierarchii wartości osobistych.
2. Kryzysy rozwojowe w adolescencji i  dorosłości.
2. Samoświadomość w rozwoju człowieka dorosłego. Uwarunkowania dojrzewania osobowego dorosłych.
3. Rozwój emocjonalny, społeczny i moralny w okresie adolescencji i w dorosłości.
4. Trudności rozwojowe osób wybitnie zdolnych.

(dotyczy studiów niestacjonarnych)

 

 

Zagadnienia na egzamin magisterski dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Zagadnienia na egzamin magisterski rekrutacja 2014_2015

Zagadnienia na egzamin magisterski rekrutacja 2015_2016

 

Nieznany obiekt